Геоморфоложки процеси

В продължение на предходна тема, геоморфоложки процеси са характерни ерозия, транспортиране на материал, отлагане.

Речни процеси – водните корита на езера и реки не са само басейни за съдържанието на води и на утайки. Водите, които преминават по определени корита могат да организират седименти и да транспортират по веригата твърди частици и разтворени такива. Бързината на въздействие зависи от утайката в реките. Всичко това повлиява и над елементите в ландшафта.

Eoлични процеси – са пряко свързаните с ветровете. Те могат да транспортират, ерозират и депозират агенти и материали на места, където растителността е рядка. Еколичните процеси са типични за пустини.

Свлачищни процеси – това се движения на земните пластове, при които цели скали променят месторазположението си. Такива процеси протичат не само на Земята, но на планетите – Венера, Марс, Япет и Титан. Свлачищните процеси са част от етапите на ландшафта.

Ледникови процеси – самите ледници са важни в процеса на ландшафта. Така наречената абразия създава утайка, подобна на ледено брашно. Остатъците от този процес са наречени морени.

Постглациални процеси – са пряко зависими от формиране и топене на ледове и сняг.

Тектонски процеси – оказват влияние на геоморфологията на скали. Над пейзажа повлияват силно основната тъкан и здравата основа. Така земетресения от само няколко минути, могат да преобразят огромни територии земя.

Магмени процеси известни и като плутонични и ефузивни, оказват силно влияние над геоморфологията. Активността на вулкани може да променя пейзажи, чрез лавата и да освобождава материал – пирокластичен. Конусите се определят от топографии. В зависимост от плътността на скалите, плутоничните такива могат да променят релефа.

Биологични процеси – това са естествените процеси и взаимодействия на живите същества с релефа. Те са наричани още биогеоморфоложки процеси. Биологията оказва влияние над геоморфоложки процеси, биогеохимичните процеси и химични атмосферни влияния, тя може и да контролира ерозията в глобален мащаб, а за това допринасят и промените в климат и въглеродния диоксид.