Основни характеристики на геоморфология

Термина геоморфология произхожда от гръцки език и конкретно „гео”, което значи „земя“; наречието за „морфос” е „форма“, а окончанието „логос”, значи „проучване“.

Това е наука, която се занимава с изследва на релефа и протичащите с него процеси. Хората, които работят в тази сфера са гоморфолози, а техните изследвания са насочени към изследване на пейзажи, тяхната история за формиране на релеф и прогреса и промените, които настъпват. Всички научни доказателства се правят на база полеви наблюдения, експерименти и моделиране, чрез най-нови технологии. Геоморфологията се провежда в рамките на география, геодезия, геология, инженерната област на геология, археология и геотехника.

Геоморфологията се свежда основно до следните процеси и явления и те са както следва:

Количествена геоморфология – към нея се отнасят промените във флуиди. Тя помества лабораторни проучвания, теоретични познания, полеви измервания, моделиране на еволюция и промените в релефа. Тези подходи се ползват, за да се узнае за атмосферните влияния и оформленията почви, наноси, промените в ландшафт, взаимодействията между климат, ерозия, тектоника и отлагане.

Геоморфоложки процеси – съвременната геоморфология се насочва към количествен анализ на процеси свързани по един или друг начин. Модерните научни процеси допринасят за големи геоложки срокове в прогреса. За целта се използват множество техники за измерване, GPS устройства, дистанционни цифрови модели и техники с лазери за сканиране и т.н. Всички тези най-нови технологии допринасят за диагностициране на измененията в релефа периоди напред.